فهرست بستن

لیست آزمایشگاه‌های ری گیری کشور

اسمشماره
اتحادیه۰۲۴-۳۳۳۲۱۵۴۹
اتحادیه تهران ۰۲۱-۸۸۸۱۱۴۷۶
اتحادیه کرج و هشتگرد ۰۲۶-۳۲۲۲۵۳۸۳
اتحادیه کشوری ۰۲۱-۸۸۵۴۵۰۳۴
طهران گلد
بازاربزرگ تهران، چهارراه گلوبندک، جنب مترو پاساژ سیگارچی (منیرالسلطنه سابق) طبقه اول پلاک ۲۸
۰۲۱-۵۵۵۷۵۱۲۵
۰۹۱۲۵۴۴۳۱۷۹
احمدی (۱۰) ۰۳۱-۳۲۲۰۴۷۵۱
آخرت ۰۴۱-۳۵۲۳۲۵۹۶
اخوان ۰۲۱-۲۳۹۷۵۷۶۸-۹
آذربایجان ۰۴۱-۳۵۵۳۱۷۱۸
ارغوان۰۴۴-۴۶۲۲۳۸۹۴
اروم سنج ۰۴۴-۳۲۲۲۹۹۹۳
آریا ۰۲۱-۳۳۹۶۴۶۴۱
آرین آنالیز ۰۴۵-۳۳۳۶۲۵۱۷
آسیا۰۲۱-۵۵۱۵۶۰۲۶-۷
اشکان۰۸۱-۳۲۵۲۰۴۲۷
۳۲۵۱۱۲۹۴
۰۹۱۸۳۱۶۶۳۸۳
اطمینان ۰۲۱-۵۵۵۸۲۶۶۹
اعتماد۰۴۴-۳۶۲۲۰۷۶۷
اعتماد یزد ۰۳۵-۳۶۲۲۸۳۹۹
آقانژاد ۰۴۵-۳۲۷۹۱۶۰۰
آلا۰۴۴-۴۴۲۲۰۴۷۵
البرز۰۲۶-۴۴۲۳۶۸۲۰
آلتین ۰۴۱-۴۲۲۷۳۲۸۸
امید۰۲۶-۳۲۲۲۵۳۸۳
امیر۰۴۵-۳۲۵۴۰۶۲۲
امیران ۰۴۴-۳۵۲۴۱۹۲۳
امیرکبیر ۰۴۱-۳۵۲۵۳۵۵۶
امین۰۲۱-۳۶۶۱۳۵۱۶
امین ارومیه ۰۴۴-۳۲۲۴۵۵۰۳
آنالیز ۰۲۱-۵۵۸۰۸۶۷۹
اوین (ئه وین) ۰۴۴-۴۶۲۲۰۶۸۴
ایران ۰۲۵-۳۷۷۰۶۰۷۶
ایران لیزر ۰۲۱-۳۳۹۰۶۰۷۱
ایران مشهد ۰۵۱-۳۲۲۳۸۶۶۶
ایران یزد ۰۳۵-۳۶۲۶۸۲۹۸
باختر ۰۸۳-۳۷۲۹۵۷۱۷
باغبان ۰۴۱-۴۲۲۷۶۱۲۰
بامدادی ۰۵۱-۳۸۴۷۳۹۹۷
برلیان ۰۴۱-۳۵۵۳۸۳۹۵
بعثت۰۳۵-۳۶۲۶۹۷۶۳
بلوط ۰۲۱-۳۶۶۱۵۴۵۶
بوکان ری ۰۴۴-۴۶۲۴۶۶۱۱
پارس ۰۵۱-۳۳۶۵۶۹۹۸
پارس آزما ۰۳۱-۳۲۲۱۹۵۶۲
پارس شمش (شهر فسا ) ۰۹۱۷۱۳۰۴۰۳۴
پارسیان ۰۳۱-۳۲۲۱۴۶۸۷
پارسیان لیزر ۰۲۱-۵۵۵۸۲۰۵۸
پارسیان مشهد ۰۵۱-۳۳۶۶۳۴۱۸
پایتخت ۰۲۱-۵۵۸۰۲۶۱۰
پرتو ۰۲۱-۵۵۵۸۰۰۹۳
پویا۰۳۱-۳۲۲۱۵۷۰۰
پویازر ۰۲۵-۳۸۸۲۷۹۳۹
پویش ۰۳۱-۳۲۲۲۰۸۱۰
پیرایه زیت ۰۲۸-۳۳۲۳۹۶۶۴
پیشتاز ۰۳۱-۳۲۲۰۳۶۱۹
پیشرو ۰۷۱-۳۲۲۳۱۸۱۲
پیمان ۰۲۱-۳۳۹۴۶۹۴۱
پیمان اصفهان ۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۷۴
پیمان تبریز ۰۴۱-۳۵۲۴۲۸۴۰
تک۰۴۴-۳۲۲۵۶۷۷۰
تک آزما ۰۲۱-۳۶۲۹۱۴۱۲
تکنو۰۲۱-۳۳۹۹۲۷۸۷
تکنوتست ۰۳۱-۳۲۲۰۵۵۵۲
تکنوتست تبریز ۰۴۱-۳۵۲۶۵۴۶۷
تکنوفن ۰۳۱-۳۲۲۱۴۶۸۸
تلفن گویا ۰۲۱-۸۸۹۳۱۸۳۳
تندیس شمال ۰۱۱-۴۴۲۲۵۹۱۵
۰۹۱۹۹۰۸۳۴۴۹
تهران زر ۰۲۱-۳۳۹۵۶۱۰۳
ثامن۰۳۵-۳۶۲۲۵۸۵۹
جعفری ۰۴۴-۴۶۲۶۱۲۶۷
جم ۰۴۴-۳۶۴۴۴۹۷۸
جمالی ۰۲۱-۳۳۹۲۰۹۲۹
حجت ۰۲۱-۳۳۹۵۴۳۱۷
حسام زاگرس ۰۸۳-۳۷۲۷۸۶۳۲
حقیقت ۰۲۱-۳۳۹۳۱۱۵۶
حکمت۰۲۱-۳۳۹۰۵۷۵۶
حمید۰۳۱-۳۳۳۳۴۶۷۹
حمید ( ۱) ۰۲۱-۳۳۹۰۴۱۹۸
حمید شمال ۰۱۱-۳۲۱۹۱۸۳۳
حمید قدیم ۰۲۱-۳۳۹۰۰۱۹۴
خاوران سنجش (دارایی) ۰۵۱-۳۶۰۹۳۷۱۶
خسرو خاور ۰۵۱-۳۲۲۱۴۲۸۶
خورشید ۰۱۷-۳۲۲۲۵۲۵۸
درخشان ۰۲۱-۵۵۶۱۸۵۹۹
درخشان سلماس ۰۴۴-۳۵۲۴۵۳۲۷
درویش ۰۵۱-۳۳۶۵۳۷۳۶
درویشان ۰۲۱-۳۳۹۰۰۶۹۰
دقت۰۲۱-۳۳۹۲۶۷۲۴
دقیق۰۴۴-۳۲۲۳۴۵۸
دقیق آزما ۰۲۱-۵۵۵۸۰۰۲۲
دقیق تبریز ۰۴۱-۳۵۲۳۰۶۶۶
دقیق خوی ۰۴۴-۳۶۴۵۲۹۱۱
دقیق سلماس ۰۴۴-۳۵۲۴۵۹۴۱
دقیق ماکو ۰۴۴-۳۴۲۲۹۲۷۲
دهزاد ۰۱۱-۴۲۲۰۸۰۸۱
رصد ۰۴۱-۳۷۲۴۲۳۹۱
رضا۰۴۴-۴۵۲۶۰۵۴۰
روح الهی ۰۳۴-۳۲۲۲۳۸۳۸
رویایی ۰۵۱-۳۲۷۹۴۷۴۴
ری (۱۱۰) ۰۲۱-۳۳۹۸۲۷۴۶
ری تبریز ۰۴۱-۳۵۲۵۷۶۱۵
رئال۰۴۴-۳۶۷۲۱۶۷۷
زر ری ۰۲۱-۵۵۶۳۱۸۶۷
زر یک ۰۳۱-۳۲۲۰۰۶۱۵
زرآزمون ۰۲۱-۵۵۶۳۸۴۸۶
زرسنج ۰۲۱-۳۳۹۷۹۵۶۰
زرسنج قم ۰۲۵-۳۷۷۰۷۲۳۳
زرسنج مشهد ۰۵۱-۳۳۶۷۰۵۵۵
زرسنج میاندوآب ۰۴۴-۴۵۲۴۱۰۱۱
زرسنجش ۰۱۱-۳۲۱۹۸۵۲۸
زرسنجش ساری ۰۱۱-۳۳۳۰۳۹۵۶-۵۷
زرکوب ۰۱۷-۳۲۲۴۷۰۲۰
زرمحک(اسدی) ۰۱۷-۳۲۲۲۱۳۹
زریاب ۰۲۱-۳۳۱۱۲۰۲۱
زرین۰۲۱-۳۳۹۲۷۸۴۸
زرین تاج ۰۲۱-۴۴۲۲۹۶۶۸
زرین تبریز ۰۴۱-۳۵۵۳۸۱۸۲
زرین ملکان ۰۴۱-۳۷۸۳۱۰۸۰
زرین میاندوآب ۰۴۴-۴۵۲۶۰۳۴۳
ساحل ۰۳۴-۳۴۲۶۵۸۲۹
۰۹۱۳۵۳۹۸۰۸۲
سالار۰۴۱-۳۷۷۲۲۳۵۳
سبحان قاسم لو ۰۲۴-۳۵۲۴۵۵۷۴
۰۹۱۲۷۴۵۱۰۲۳
سبلان۰۴۵-۳۳۳۳۹۷۶۸
سپاهان۰۳۱-۳۲۲۱۷۰۸۱
سحرخیز ۰۱۷-۳۳۲۹۳۱۱۳
۰۹۱۱۱۷۶۱۳۰۵
سختکار۰۵۱-۳۸۴۰۱۷۵۸
سریع سنج ۰۳۵-۳۶۲۲۴۷۶۴
سنجش ۰۳۱-۳۲۲۳۵۶۱۲
سنجش آذران ۰۴۴-۳۲۲۲۱۸۰۳
سنجش افشین ۰۲۱-۳۳۱۱۸۱۸۵
سنجش تبریز ۰۴۱-۳۵۲۵۴۶۶۱
۰۴۱-۳۵۲۵۰۲۴۵
سنجش خوی ۰۴۴-۳۶۴۴۲۹۰۹
سنجش درویش ۰۲۱-۳۳۹۰۲۲۲۳
سنجش مشهد ۰۵۱-۳۸۵۱۹۹۸۹
سهراب ۰۴۴-۳۲۲۵۲۳۸۲-۳
سهند ۰۴۴-۳۲۲۲۳۳۰۴
سهند مراغه ۰۴۱-۳۷۲۲۳۳۰۴
سوگند۰۸۴-۳۳۳۶۵۸۵۴
۰۹۱۸۳۴۰۲۹۸۸
سید۰۲۱-۳۶۰۵۵۳۸۲
سیروان (نگین) ۰۴۴-۳۵۶۲۴۳۷۴
شاران مرکزی ۰۸۶-۰۹۱۲۲۱۰۷۸۰۳
شاهی ۰۲۱-۳۳۹۳۴۰۳۳
صالحی ۰۴۱-۳۵۲۵۰۵۰۰
صائب۰۴۱-۳۵۵۵۵۳۲۶
طلاسنج ۰۲۱-۵۵۸۹۰۵۷۷
عباسی۰۴۱-۳۷۸۲۶۳۲۲
عرفان ۰۲۱-۳۳۹۷۵۳۱۳
عزت خواه ۰۴۴-۳۲۲۵۵۷۵۷
عیار۰۲۴-۳۳۳۳۲۹۴۵
عیار مشهد ۰۵۱-۳۳۶۶۵۳۴۱
عیارسنج ۰۲۱-۳۳۹۳۵۱۳۲
عیارسنج قم ۰۲۵-۳۷۷۰۱۲۶۲
فارس آنالیز ۰۷۱-۳۲۳۶۲۶۴۱
فارس کیمیا ۰۷۱-۳۲۲۳۴۷۶۵
فارس محک ۰۷۱-۳۲۲۳۱۸۹۵
فرید۰۴۱-۳۵۲۳۳۸۷۱
قائم۰۲۱-۶۶۷۱۷۵۶۱
کاسپین ۰۲۱-۳۳۴۴۰۲۲۱
کامیار ۰۵۱-۶۳۰۵۲۹۵۱
کاوه۰۲۱-۳۳۹۰۵۷۲۷
کاوه مهاباد ۰۴۴-۴۲۲۴۱۴۱۹
کاوه نقده ۰۴۴-۳۵۶۲۷۳۸۹
کبیری ۰۲۶-۴۴۲۱۰۷۶۷
کسری ۰۲۶-۴۴۲۱۰۷۶۷
کیانی ۰۴۱-۳۵۵۴۲۹۵۵
کیمیا۰۳۵-۳۶۲۲۷۵۱۳
کیمیا زر ۰۲۵-۳۷۷۰۶۵۳۷
گلدآزما ۰۲۱-۷۷۶۱۲۲۸۷
گلستانه ۰۴۴-۴۴۲۳۹۰۸۰
گیلان ۰۱۳-۳۳۲۶۲۲۴۶
لعل۰۲۱-۳۳۹۹۹۵۴۴
ماهان۰۳۱-۳۲۲۱۳۰۳۸
ماهان قیدار ۰۲۴-۳۴۲۲۵۱۵۲
مجاهد۱۰۵۱-۳۸۵۵۰۰۶۰-۱
مجاهد۲ ۰۵۱-۳۲۲۵۸۹۴۵
مجید۰۲۱-۵۵۱۵۵۰۵۶
محک۰۲۱-۳۳۱۱۲۱۶۰
محک تبریز ۰۴۱-۳۵۵۵۹۵۵۳
محک ساری ۰۱۱-۳۳۳۰۴۴۶۸
محک مشهد ۰۵۱-۳۸۵۲۴۳۶۲
محگ۰۳۵-۳۶۲۶۶۲۴۵
مصلایی۰۲۵-۳۷۷۱۳۲۶۶
مطهری ۰۵۱-۴۴۲۲۳۱۱۶-۷
معیار ۰۱۳-۴۸۸۲۳۸۸۷
مقدم۰۱۱-۴۲۲۳۶۶۷۰
مقصودلو ۰۱۷-۳۲۲۲۵۲۵۸
ملکان ری ۰۴۱-۳۷۸۲۶۳۲۲
منصوری ۰۲۱-۳۳۹۰۰۷۸۳
مهتاب ۰۳۱-۳۲۲۲۹۵۵۵
مهدی (۲) ۰۲۱-۳۳۹۳۷۴۴۵
مهرگان ۰۵۱-۳۲۷۹۵۰۰۱
مهندس ۰۲۱-۳۳۹۹۸۶۲۹
میرحسنی ۰۵۱-۳۳۶۶۴۱۶۱
میزان۰۲۱-۳۳۹۲۹۳۷۱
نقشیه۰۲۱-۵۵۱۵۰۴۹۱
نمونه۰۲۱-۳۳۹۵۸۱۱۸
نوژان۰۵۱-۳۳۶۶۳۲۴۱
نوین۰۲۱-۳۳۹۲۲۲۸۶
نوین بناب ۰۴۱-۳۷۷۴۲۴۴۴
نوین بوکان ۰۴۴-۴۶۲۲۰۳۸۴
نوین پویا ۰۲۱-۸۶۳۵۹۹۰۵
نوین تبریز ۰۴۱-۳۷۷۴۲۴۴۴
نیکان ۰۳۱-۳۲۲۲۴۲۰۶
هزار۰۳۱-۳۲۲۱۵۶۳۷
همدست ۰۲۵-۳۷۷۰۵۹۰۰
یاس ۰۲۴-۳۳۳۶۱۳۳۷
یلدا۰۳۸-۳۲۲۷۶۷۷۹
محک اصفهان ۰۳۱-۳۲۲۱۶۴۷۱